Download algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden Homestyle Store

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u een product aanschaft bij ons op de Warenmarkt of in onze Webshop producten besteld. De Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door.

Artikel 1. Definities

1.1 Homestyle Store, gevestigd te Boskoop en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 72951206, handelend onder de naam Homestyle Store.

1.2 Website: De Website van Homestyle Store, te raadplegen via www.homestylestore.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

1.3 Warenmarkt: Fysieke marktplaats van Homestyle Store op de weekmarkt.

1.4 Klant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met Homestyle Store.

1.5 Overeenkomst: Iedere afspraak of Overeenkomst tussen Homestyle Store en Klant, van Overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.6 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.

2.2 Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is overeengekomen.

2.3 De taal van de Overeenkomst is Nederlands.

Artikel 3. Prijzen en informatie Website

3.1 Alle op de Website en in andere van Homestyle Store afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, met uitzondering van verwijderingsbijdrage. Deze wordt, indien van toepassing, apart benoemd. Alle vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.

3.2 De verzendkosten zijn wel inbegrepen bij de uiteindelijke totaalprijs die wordt getoond in het bestelproces van de Website.

3.3 De Informatie over de eventuele verzendkosten wordt door Homestyle Store verstrekt op een voor de Klant gemakkelijk vindbare plaats op de Website die Klant kan raadplegen voor hij besluit een Overeenkomst aan te gaan.

3.4 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Homestyle Store kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Homestyle Store afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer-en typefouten.

3.5 Homestyle Store kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ( kleur ) afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit en/of beeldscherminstellingen. Homestyle Store verkoopt veel producten met natuurlijke materialen erin verwerkt. Homestyle Store kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige oneffenheden in deze producten, aangezien ze aan de natuursinvloeden worden blootgesteld en elk item daarom anders is.

3.6 Levertijden in offertes zijn indicatief en geven Koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3.7 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit nadrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.

3.8 Homestyle Store heeft het recht verkoopprijzen te verhogen, indien de omstandigheden waarop de verkoopprijzen zijn gebaseerd, wijzigen. Onder bedoelde omstandigheden zijn onder meer begrepen: Vrachtbrieven, in- en uitvoerrechten of andere heffingen en/of belasting in binnen-en buitenland en prijzen van grond-en hulpstoffen.

3.9 Kennelijke vergissingen zoals prijs-en zetfouten in prijzen in reclame-uitingen, op prijskaarten op de Weekmarkt, in aanbiedingen, offertes, publicaties, orderbevestigingen, op facturen of andere bescheiden binden Homestyle Store niet.

3.9.1 Evenmin is Homestyle Store gebonden aan de prijsaanduiding als duidelijk is dat prijskaarten/prijsaanduidingen niet op/bij de juiste artikelen zijn geplaatst en/of de artikelen in een verkeerd vak zijn geplaatst.

Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst 

4.1 De Overeenkomst komt op de markt tot stand op het moment dat de Klant afrekent, dan wel nadrukkelijk op een andere wijze een Overeenkomst sluit met Homestyle Store. De Overeenkomst komt in de Webshop tot stand als de Klant akoord gaat met de Algeme Voorwaarden en de Bestelling plaatst.

4.2 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Homestyle Store het recht om pas aan haar verplichtingen te voldoen nadat zij de correcte gegevens heeft ontvangen.

Artikel 5 Uitvoering overeenkomst

5.1 Homestyle Store is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. Onder deze derden wordt in ieder geval, maar niet beperkt tot, de bezorgdienst van Homestyle Store verstaan.

5.2 Op de Website en op de Warenmarkt wordt duidelijk omschreven op welke wijze de levering zal plaatsvinden.

5.3 De levertermijn voor bestellingen via de Website wordt duidelijk op de Website omschreven of indien geen levertermijn is overeengekomen, zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden. 

5.4 Homestyle Store beroept zich op overmacht ten opzichte van de gestelde levertijd bij onmacht. Onmacht omvat situaties ( ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terroristische aanslag, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, lockdown situaties, en andere storingen in het bedrijf van de Verkoper ect.) waarin het voor Homestyle Store onmogelijk wordt gemaakt om de klant binnen 30 dagen te bereiken en te leveren. Mocht deze situatie zich voordoen, dan zal Homestyle Store er alles aan doen om alsnog met een gepaste oplossing te komen.

5.5 Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan Verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens Verkoper voldoen, tenzij zulks aan Verkoper te verwijten is.

5.6 Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan Verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens Klant kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

5.7 Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft Klant het recht de overeenkomst met onmiddelijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.

5.8 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.

Artikel 6 Betaling & Annulering

6.1 Aankopen welke gedaan zijn op de Warenmarkt dienen altijd volledig te zijn betaald, voordat deze opgehaald kunnen worden bij het vestigingsadres van Homestyle Store of deze kunnen worden geleverd middels de bezorgservice van Homestyle Store.

6.2 Bij goederen die speciaal voor de klant besteld of geresveerd worden, dient een aanbetaling van 50 % van de netto aankoopprijs vooruit te worden voldaan.

6.3 De klant dient in het geval van een Artikel 6.2 bedoelde situatie het ( restant ) aankoopbedrag volledig te voldoen op het moment van afhalen, met dien verstand dat ook bij artikelen die worden bezorgd door de bezorgservice van Homestyle Store het volledige aankoopbedrag vooraf dient te worden voldaan.

6.4 Bij een annulering van een bestelling na de termijn van 5 dagen worden bij Klant annuleringskosten in rekening gebracht ten bedrage van 50 % van het aankoopbedrag.

6.5 Betaald Klant niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat Klant aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

6.6 Blijft de koper in gebreke, dan zal de verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening Klant. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het "Besluit vergoeding voor buitenrechtelijke incassokosten."

6.7 In geval liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van verkoper zijn de vorderingen verkoper op Klant onmiddelijk opeisbaar.

6.8 Weigert Klant zijn medewerking aan de uitvoering van opdracht door verkoper, dan hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.

Artikel 7. Herroepingsrecht 


7.1 Klant krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden ( herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de ( gehele ) bestelling door de koper is ontvangen.

7.2 Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens specificaties op maat zijn gemaakt of slechts kort houdbaar zijn of speciaal voor Klant zijn besteld.

7.3 Klant kan een herroepingsformulier van Verkoper gebruiken. Klant kan deze vinden op de Website van www.homestylestore.nl. Zie :'Contact'.

7.4 Tijdens de bedenktijd zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zo ver dat nodig is om te kunnen beoordelen of koper het product wenst te behouden. Indien Klant van zijn herroepingsrecht gebruikt maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en indien rederlijkerwijze mogelijk is originele verzendverpakking aan Verkoper door retourneren, conform de Verkoper versterkte en redelijke en duidelijke instructies. Beschadigingen door retour zenden van de bestelling zijn voor risico van Klant.

7.5 Het volledig terug betalen van het aankoopbedrag zal door de Verkoper worden uitgevoerd indien Verkoper de bestelling volledig en onbeschadigd retour heeft ontvangen. Bij beschadiging kan waarde mindering worden berekend of de retour in zijn geheel geweigerd worden. Ruiling van het artikel tegen een ander artikel dan wel tegen een tegoedbon is zonder overlegging van de originele orderbon nimmer mogelijk.

7.6 Terugbetaling wordt middels bank overschrijving uitgevoerd door de Verkoper, naar de door Klant aangegeven naam en bankrekeningnummer.

7.7 Bezorgkosten worden indien volledige bestelling geretourneerd vergoed, indien sprake is van een deel bestelling zullen de verzendkosten niet worden vergoed. De kosten voor het routeneren van de bestelling zijn voor rekening van Klant.

7.8 Verkoper zal de eventuele verschuldigde bedragen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug betalen aan de Klant.


7.9  Uitzonderingen op herroepingsrecht, anders dan in 7.2 al benoemd zijn, zijn: (hoofd)kussens, afgeprijsde artikelen, batterijen, cadeaucheques en artikelen die per strekkende meter worden verkocht.


Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Dit artikel is slechts vantoepassing indien Klant een natuurlijk persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

8.2 De totale aansprakelijkheid van Homestyle Store jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, anders dan in 5.4 benoemd, is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs ( exclusief BTW ). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 100 euro.

8.3 Aansprakelijkheid van Homestyle Store jegend Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval-maar uitdrukkelijk niet uitsluitend-begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

8.4 Buiten de in lid 1 en 2 van dit Artikel genoemde gevallen rust Homestyle Store jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. 

Artikel 9. Onderzoek, reclames

9.1 Reclamaties met betrekking tot beschadigen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 5 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door koper schriftelijk bij verkoper worden ingediend.

9.2 Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft Verkoper het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en Klant een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.

9.3 Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen ( zie ook Lid 3.5 ) en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan Verkoper worden tegengeworpen.

9.4 Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.

9.5 Na het verwerken van de goederen bij Klant worden geen reclamaties meer geaccepteerd.

Artikel 10. Overdracht van rechten

10.1 Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgelijk Wetboek.

Artikel 11. Garanties

11.1 Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikte is voor het gebruik dat Klant voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode van één kalenderjaar na ontvangst van het gekochte door koper.

11.2 De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper een zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor de rekening en risico van de Verkoper komt.

11.3 De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer - zonder toestemming - koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.

11.4 Indien de door Verkoper versterkte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie tot de garantie die door die producent wordt verstrekt.


Artikel 12. Toepasselijk recht

12.1 Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

12.2 Op iedere overeenkomst tussen partijen is het Europees recht niet van toepassing.

12.3 De toepasselijkeheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

12.4 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Crimewriter, handeld onder de naam: Homestyle Store, is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingt anders voorschrijft.

12.5 Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meedere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.


Contactgegevens:

Homestyle Store

www.homestylestore.nl
info@homestylestore.nl

Mercuriusweg 27
Waddinxveen


Cookiebeleid ( EU )


 

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies